Konteerimise eesmärk on lisada arve alusel tehtud kulutustele või ostudele kulukontod, dimensioonid ja käibemaksukoodid, et kasutada seda konteeringuna raamatupidamistarkvaras ning saada alusinformatsiooni ettevõtte kulude analüüsimiseks ja juhtimiseks. 

Ostuarve võib kinnitusringile saata koos konteeringutega või lisada konteeringud kinnitatud ostuarvele. Millises etapis süsteemselt tasakaalus konteeringu olemasolu kontrollitakse, see oleneb “Muude seadistuste” all tehtud valikutest.

NB! Oluline seos: selleks, et ostuarvel Envoice’is toimiks käibemaksuarvestus, peab hankija kaardil olema täidetud hankija KMKR koodi väli. Vastupidisel juhul ostuarvele käibemaksuarvestust ei võimaldata.

Kiirkulujaotus

Kui on tegemist ostuarvega, mida soovitakse raamatupidamises konteerida ühele kulukontole, siis on võimalik kasutada kiirkulujaotust. Pruunis kirjas väljade all pakutakse viimati kasutatud kulusid ja dimensioone.

Kui tegemist on aga kulude jagamise mõttes keerukama tehinguga, siis tuleb konteerimiseks kasutada muutmisvaadet.

Konteerimine muutmisvaates

Konteerima saab asuda arvet, mis on eelnevalt digiteeritud, kas Envoice’i digiteerimisteenistuse poolt või ise. Digiteeritud on see arve, mille osas on sisestatud vähemalt üks arverida, mis klapib arve summadega. Seega, allolevas vaates peab miinimumina olema teenuse/kauba kirjeldus, netosumma ja käibemaksu määr arvelt.

Edasi on võimalik arveridadest hakata kanderindu tegema. Ühest arvereast on võimalik teha mitu kanderida ning mitu arverida on võimalik summeerida üheks kandereaks, olenevalt ettevõtte kuluarvestuse põhimõtetest.

Varem koostatud konteerimismalle on võimalik rakendada nii arve- kui ka kanderidadel.

Kanderidadel on minimaalselt nõutud käibemaksu koodi ja pearaamatu konto sisestamine, ilma nendeta on võimalik salvestada ainult mustand. Lõplikuks salvestamiseks peavad need olemas olema. Kanderea lõpus olevad väikesed ikoonid võimaldavad kanderida muuta, jagada ja kustutada.

Kui ettevõte kasutab rohkem kui kolme dimensioonigruppi, siis avatakse konteerimiseks paremale poole uus aken:

Käibemaksu kuluks kandmine

Nupu “KM kuluks” alt saab valida ka käibemaksu proportsionaalse kuluks kandmise, kui käibemaksumäärade seadistustes on selline funktsionaalsus lubatud.

Kui konteerimise vaatest valida “Loo konteerimismall”, siis suunatakse edasi konteerimismallide loomise vaatesse.

Konteerimismallid

Perioodiliste või korduvate arvete saamisel aitab tööd lihtsustada konteerimismallide kasutamine. Konteerimismalle saab luua arve pealt, kui näiteks hankija arvet esmakordselt konteeritakse, aga konteerimismalle on võimalik luua ka seadistuste alt (menüüribalt “Seadistused” ja edasi “Ost”).

Malli tüübiks saab valida üldise või hankijapõhise. Üldist malli saab rakendada sarnastele teenustele või kaupadele, mida ostetakse erinevatelt hankijatelt, aga millel on üldiselt sama konteering, näiteks reklaam või kontorikaubad. Hankijapõhisele mallile on võimalik lisada ka lepingu- ja viitenumber.

Konteerimismalle on võimalik teha arvepõhiseid ja arvereapõhiseid. Arvepõhine mall tähendab, et arve üldsumma on võimalik ühe summana kuluks kanda või jagada arve üldsumma protsentide alusel või võrdsete osadena kontode või dimensioonide vahel.

Vajutades arvepõhise malli loomisel nupule “Muuda”, avaneb järgmine vaade:

Arvereapõhist malli kasutatakse juhul, kui hankijalt saadud arvel olevad read soovitakse ka raamatupidamises eraldi kuluks kanda. Arvereapõhist konteerimismalli kasutades tuleb väga tähelepanelikult jälgida, et hankijalt saabunud arve oleks endiselt kooskõlas loodud malliga ning vajadusel mall ajakohastada. Arvereapõhine mall on soovitatav teha ka hankijapõhiseks. Ka arvereamalli kasutades on võimalik rida veel omakorda jagada nii dimensioonide kui ka kontode vahel.

Vajutades arvereapõhise malli loomisel nupule “Muuda”, avaneb järgmine vaade:

Reale tuleb lisada kirjeldus või nimetus või kauba/teenuse kood, mille alusel arverida konteeringuga seotakse.

NB! Hea teada: konteerimismalle on soovitatav kasutada enne kinnitusringile saatmist, et need rakenduksid korrektselt.

Did this answer your question?